PriceControl_200px.png

פיקוח מחירים


הוראות הנוגעות לפיקוח על מחירים מצויות בדברי חקיקה שונים, לרבות חקיקה סקטוריאלית, כגון הוראות הנוגעות לפיקוח מחירים בתחום התקשרות, האנרגיה, התחבורה ועוד.

הדין הכללי בנוגע לפיקוח על מחירים מעוגן בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996. הוראות החוק קובעות כי החלת פיקוח על מחירי מוצרים תעשה באחד המקרים הבאים: מוצרים או שירותים המסופקים על ידי מונופול המנצל את כוחו להפקת רווחים באמצעות מחירים גבוהים מן המחירים שהיו נקבעים בשוק משוכלל; מוצרים בתמיכה תקציבית; מוצרים חיוניים, או שמתקיים בהם מחסור, או לצורכי בלימת אינפלציה.

בהתאם להוראות חוק הפיקוח, שר שבתחום סמכותו מצרך או שירות שהחוק חל עליו ממנה במשרדו מפקח על מחירים. מנכ"ל המשרד הרלוונטי יחד עם מנכ"ל משרד האוצר ממנים חברים לוועדת מחירים, בראשות נציג משרד האוצר, שאחד מחבריה הוא המפקח על המחירים. חוק הפיקוח מגדיר את חלוקת הסמכויות בין המפקח על המחירים ובין ועדת המחירים, וקובע שלוש רמות פיקוח על מחירים:

1. קביעת מחירים:
רמת פיקוח הדוקה האוסרת שינוי מחירים ללא קבלת היתר.

2. בקשה להעלאת מחירים:
החברה המפוקחת מגישה בקשה לשינוי מחיר, ואם המפקח על המחירים לא דוחה את הבקשה תוך פרק הזמן הקבוע בחוק, אזי המחיר שביקשה הוא המחיר הקובע.

3. דיווח על רווחיות:
החברה המפוקחת מנהלת באופן שוטף את מדיניות המחירים שלה תוך דיווח למפקח על המחירים על רווחיות ומחירים. יצוין כי זו רמת הפיקוח הנמוכה ביותר.


לפי החוק, שר האוצר והשר הרלוונטי קובעים יחד את רמת הפיקוח שתחול על מצרך או על שירות שהחוק הוחל עליהם. 

בסמוך להשלמת החוק, פורסם דו"ח ועדת סוארי לבדיקת רווחיות חברות הנמצאות בפיקוח מחירים. הדו"ח מתווה את הנוסחה לפיה מתבצעת קביעת המחיר המפוקח, ועיקרה מחיר אשר משקף תשואה נורמטיבית על ההון המושקע בפעילות שבפיקוח.

בנוסף, הדו"ח מסדיר מתווים שונים לעדכון המחיר שנקבע:

1. עדכון שוטף:
נעשה בהתאם לשינויים בסל התשומות של החברה המפוקחת. סל זה כולל בתוכו מרכיבים המשמשים לייצור המוצר המפוקח והוא נקבע על ידי המפקח על המחירים באמצעות רואה חשבון מטעמו ובאישור ועדת המחירים.

2. עדכון בסיסי:
במתווה זה מחשבים את שיעור הרווחיות של החברה המפוקחת ממכירת מוצרים מפוקחים, כאחוז מנכסי הון החברה המשמשים לאותה פעילות. שיעור זה נבחן אל מול שיעורי התשואה הנורמטיביים. אם שיעור התשואה של החברה חורג מטווח שיעורי התשואה הנורמטיביים המרבי, יבוצע תיקון מחיר כלפי מטה או מעלה, לפי העניין.

 

דו"ח ועדת טרכטנברג, משנת 2011, העלה ספקות של ממש בדבר מידת העדכניות של נוסחת סוארי, וקרא לעדכונה. בנוסף, הדו"ח הצביע על כך שנוסחת סוארי עשויה להוביל להטיית ההשקעות של חברות מפוקחות, על מנת להשיא את המחיר שביכולתן לגבות.

 

 


 


Centralization_Icon_100px.png
Food_Icon_100px_R.png
Competition_Icon_100px_R.pngPrices_Icon_100px_R.png

פיקוח מחירים


הוראות הנוגעות לפיקוח על מחירים מצויות בדברי חקיקה שונים, לרבות חקיקה סקטוריאלית, כגון הוראות הנוגעות לפיקוח מחירים בתחום התקשרות, האנרגיה, התחבורה ועוד.

הדין הכללי בנוגע לפיקוח על מחירים מעוגן בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996. הוראות החוק קובעות כי החלת פיקוח על מחירי מוצרים תעשה באחד המקרים הבאים: מוצרים או שירותים המסופקים על ידי מונופול המנצל את כוחו להפקת רווחים באמצעות מחירים גבוהים מן המחירים שהיו נקבעים בשוק משוכלל; מוצרים בתמיכה תקציבית; מוצרים חיוניים, או שמתקיים בהם מחסור, או לצורכי בלימת אינפלציה.

בהתאם להוראות חוק הפיקוח, שר שבתחום סמכותו מצרך או שירות שהחוק חל עליו ממנה במשרדו מפקח על מחירים. מנכ"ל המשרד הרלוונטי יחד עם מנכ"ל משרד האוצר ממנים חברים לוועדת מחירים, בראשות נציג משרד האוצר, שאחד מחבריה הוא המפקח על המחירים. חוק הפיקוח מגדיר את חלוקת הסמכויות בין המפקח על המחירים ובין ועדת המחירים, וקובע שלוש רמות פיקוח על מחירים:

1. קביעת מחירים:
רמת פיקוח הדוקה האוסרת שינוי מחירים ללא קבלת היתר.

2. בקשה להעלאת מחירים:
החברה המפוקחת מגישה בקשה לשינוי מחיר, ואם המפקח על המחירים לא דוחה את הבקשה תוך פרק הזמן הקבוע בחוק, אזי המחיר שביקשה הוא המחיר הקובע.

3. דיווח על רווחיות:
החברה המפוקחת מנהלת באופן שוטף את מדיניות המחירים שלה תוך דיווח למפקח על המחירים על רווחיות ומחירים. יצוין כי זו רמת הפיקוח הנמוכה ביותר.


לפי החוק, שר האוצר והשר הרלוונטי קובעים יחד את רמת הפיקוח שתחול על מצרך או על שירות שהחוק הוחל עליהם. 

בסמוך להשלמת החוק, פורסם דו"ח ועדת סוארי לבדיקת רווחיות חברות הנמצאות בפיקוח מחירים. הדו"ח מתווה את הנוסחה לפיה מתבצעת קביעת המחיר המפוקח, ועיקרה מחיר אשר משקף תשואה נורמטיבית על ההון המושקע בפעילות שבפיקוח.

בנוסף, הדו"ח מסדיר מתווים שונים לעדכון המחיר שנקבע:

1. עדכון שוטף:
נעשה בהתאם לשינויים בסל התשומות של החברה המפוקחת. סל זה כולל בתוכו מרכיבים המשמשים לייצור המוצר המפוקח והוא נקבע על ידי המפקח על המחירים באמצעות רואה חשבון מטעמו ובאישור ועדת המחירים.

2. עדכון בסיסי:
במתווה זה מחשבים את שיעור הרווחיות של החברה המפוקחת ממכירת מוצרים מפוקחים, כאחוז מנכסי הון החברה המשמשים לאותה פעילות. שיעור זה נבחן אל מול שיעורי התשואה הנורמטיביים. אם שיעור התשואה של החברה חורג מטווח שיעורי התשואה הנורמטיביים המרבי, יבוצע תיקון מחיר כלפי מטה או מעלה, לפי העניין.

 

דו"ח ועדת טרכטנברג, משנת 2011, העלה ספקות של ממש בדבר מידת העדכניות של נוסחת סוארי, וקרא לעדכונה. בנוסף, הדו"ח הצביע על כך שנוסחת סוארי עשויה להוביל להטיית ההשקעות של חברות מפוקחות, על מנת להשיא את המחיר שביכולתן לגבות.

 

 


 

Centralization_Icon_100px.png

לחוק הריכוזיות


Food_Icon_100px_R.png

לחוק המזון


Competition_Icon_100px_R.png

להגבלים עסקיים