Centralization_200px.png

חוק הריכוזיות


 החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013, הוא יצירה ישראלית ייחודית, ואין חקיקה דומה לו במדינות אחרות. החוק מנסה להתמודד עם קיומן של מספר קבוצות כלכליות משמעותיות במשק המדינה, באמצעות הסדרת היבטים שונים שנוגעים לפעילות קבוצות כאמור. חוק הריכוזיות מורכב משלושה פרקים מהותיים, ומהוראות נוספות, טכניות במהותן.

 

פרק ב:
שיקולי ריכוזיות כלל משקית וקידום תחרות בהקצאת זכויות

מטרת חלק זה בפרק, היא למנוע יצירת גוף ריכוזי שעקב עוצמתו תוכל להיות לו השפעה על השלטון שלא בדרך דמוקרטית, וזאת בין היתר, על ידי חיובו של הגורם הרגולטורי הרלוונטי לשקול שיקולי ריכוזיות כלל משקית בעת הקצאת זכויות על ידי המדינה בתחומים שהחוק מגדיר כ"תשתית חיונית". הפרק עוסק בהקצאה של זכויות מוחשיות, דוגמת הפרטה של חברה שבבעלות המדינה, וכן בזכויות שהן היוליות, דוגמת מתן רישיון לפעול בתחום מסוים. ההגדרה של "זכות" כוללת מתן רישיון, התקשרות בחוזה או העברת החזקה בשיעור משמעותי, כהגדרתם בחוק. החוק מונה את ה"תשתיות החיוניות", שהקצאת זכויות בהן מפעילה את מנגנון הבקרה שבו, כדלקמן:

גז טבעי

חשמל

נפט

גפ"מ

כבישים

ספנות ונמלים

דואר

מחסני מסוף מטענים אווירי

קווי שירות באוטובוסים

דלק

מחצבים

שדות תעופה

הפקת מים

מסילות ברזל מקומיות ולא מקומיות

שידורים

זיכיון בים המלח

מערכות סליקה פנסיוניות מרכזיות

שירותי בזק פנים ארציים ושירותי רט"ן

חציבת מחצבים

משאבי טבע אחרים

תאגיד מים וביוב

 

בנוסף, כל הקצאת החזקה בשיעור משמעותי לגורם ריכוזי, אשר העברתה דורשת אישור של הממשלה או דורשת הליך לפי חוק החברות הממשלתיות, עשויה לחייב בחינה של שיקולי ריכוזיות כלל משקית, גם אם הזכות אינה בתחום שמנוי ברשימה שלעיל. משמע, העברת זכויות בחברה שהופרטה בעבר, עשויה להיות כפופה להסדרה החדשה שבחוק.

 

פרק ג:
הגבלת השליטה בחברות במבנה פרמידלי

העיקרון המרכזי שקובע חוק הריכוזיות ביחס להגבלת השליטה בחברות במבנה פירמידלי, הוא איסור על קיומו של מבנה פירמידלי של חברות שבו יותר משתי שכבות של תאגידים מדווחים (למעט במקרה בו התאגיד המדווח העליון בפירמידה אינו נשלט על ידי בעל שליטה, אז מתיר החוק מבנה פירמידלי שבו שלוש שכבות של תאגידים מדווחים).

בהתאם להוראות החוק, במקרה בו תאגיד מדווח ישלוט בתאגיד מדווח אחר, בניגוד להוראות החוק, בית המשפט המחוזי ימנה נאמן מטעם בית המשפט, אשר יוקנו לו אמצעי השליטה בתאגיד המדווח, לצורך מכירתם. נאמן שמונה כאמור, יפעל לפי הנחיות בית המשפט, ולא יהיה רשאי לקבל הוראות ממי שהחזיק באמצעי השליטה בניגוד להוראות החוק, או מכל גורם אחר.

ככל שבית המשפט מצא כי מינוי נאמן כאמור אינו אפשרי או אינו מתאים בנסיבות העניין, יהיה בית המשפט רשאי להורות כי אמצעי השליטה המוחזקים בניגוד להוראות החוק יהיו רדומים. כל עוד בית המשפט לא מינה נאמן או הורה כי אמצעי השליטה המוחזקים בניגוד להוראות החוק יהיו רדומים, לא יקנו אמצעי השליטה המוחזקים בניגוד להוראות החוק זכויות הצבעה כלשהן באסיפה הכללית של התאגיד המדווח הנשלט בניגוד להוראות החוק.

 

פרק ד:
הפרדה בין תאגידים ריאלים משמעותיים לבין גופים פיננסים משמעותיים

חוק הריכוזיות קובע מספר הוראות בדבר הפרדה בין גופים פיננסים משמעותיים לתאגידים ריאלים משמעותיים. בהתאם לה גוף פיננסי משמעותי הינו אחד מאלו:

 • גוף פיננסי (חברה מנהלת גמל/פנסיה, מנהל קרן נאמנות, מבטח, מנהל/יועץ/משווק תיקי השקעות, תאגיד בנקאי ועוד), ששווי כלל נכסיו (כולל נכסי השולט בו ובשליטת השולט בו), עולה על 40 מיליארד ש"ח.
 • גוף פיננסי שהינו סולק בעל היקף פעילות רחב. 

תאגיד ריאלי משמעותי הינו אחד מאלו:

 • תאגיד ריאלי (הגדרה שיורית לתאגיד שאינו פיננסי) שסך מחזור המכירות הקובע שלו, של השולט בו, של כל התאגידים הריאליים שבשליטתו ושבשליטת השולט בו עולה על:
  • 6 מיליארד ₪ ; או-
  • 2 מיליארד ₪ בשוק מונופולין (שבו התאגיד הריאלי, השולט בו או תאגיד ריאלי בשליטתו או בשליטת השולט בו, הוכרז כבעל מונופולין ומחזור המכירות של המוכרז כמונופולין באותו שוק עולה על 300 מיליון שקלים).
 • האשראי הקובע של התאגיד הריאלי, של השולט בו ושל כל התאגידים הריאלים בשליטתו ובשליטת השולט בו, עולה על 6 מיליארד ש"ח.

הפרק מפרט הוראות שונות, לעניין הפרדה בין גופים פיננסיים משמעותיים ותאגידים ריאליים משמעותיים. 

 • הוראות איסור שליטה
 1. תאגיד ריאלי משמעותי, או השולט בו, לא ישלוט ולא יחזיק יותר מ-10% מאמצעי השליטה בגוף פיננסי משמעותי; ביחס לגופים פיננסיים משמעותיים מסוגים מסוימים (כגון: חברות מנהלות גמל/פנסיה, מבטחים, תאגידים בנקאיים), מפורטות הוראות נוספות לעניין שליטה בגוף פיננסי משמעותי בלא שולט המשתייך לסוגים כאמור.
 2. המחזיק ביותר מ-5% מסוג מסוים מאמצעי השליטה בתאגיד ריאלי משמעותי לא ישלוט בגוף פיננסי משמעותי.
 3. השולט בתאגיד בנקאי (או סולק) שהוא גוף פיננסי משמעותי לא ישלוט במבטח שהוא גוף פיננסי משמעותי.
 4. המפר את ההוראות לעניין שליטה שלעיל, יחויב למכור את אמצעי השליטה שהוא מחזיק, כך שלא יחזיק אמצעי שליטה מסוג כל שהוא מעל השיעור המותר להחזקה שלעיל (בכפוף להוראות המעבר שיפורטו להלן).
 • הוראות איסור החזקה
 1. גוף פיננסי לא יחזיק יותר מ- 10% מסוג מסוים מאמצעי השליטה בתאגיד ריאלי משמעותי.
 2. נאסר על תאגיד בנקאי (או סולק) להחזיק למעלה מ-1% מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד ריאלי משמעותי או במבטח שהוא גוף פיננסי משמעותי. עם זאת, רשאי אותו תאגיד בנקאי (או סולק) להחזיק יותר מהאמור לעיל מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי אחד ובמבטח אחד שהוא גוף פיננסי משמעותי ובלבד שהחזקתו כאמור לא תעלה על 10% מסוג מסוים של אמצעי שליטה באותו תאגיד או מבטח (לפי העניין).
 3. בעל רישיון לשלוט בקופת גמל ובעל רישיון לשלוט במבטח, לא יוכלו לשלוט בקופת גמל ובמבטח נוסף, לפי העניין, אלא על-פי כללים שקבע הרגולטור הרלוונטי.
 4. בנוסף, נקבעו הוראות ספציפיות נוספות ביחס לסוגי גופים פיננסיים מסוימים.

 

 


 

 


Competition_Icon_100px_R.png
Food_Icon_100px_R.png
Prices_Icon_100px.pngCentralization_Icon_100px_R.png

חוק הריכוזיות


 החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013, הוא יצירה ישראלית ייחודית, ואין חקיקה דומה לו במדינות אחרות. החוק מנסה להתמודד עם קיומן של מספר קבוצות כלכליות משמעותיות במשק המדינה, באמצעות הסדרת היבטים שונים שנוגעים לפעילות קבוצות כאמור. חוק הריכוזיות מורכב משלושה פרקים מהותיים, ומהוראות נוספות, טכניות במהותן.

 

פרק ב:
שיקולי ריכוזיות כלל משקית וקידום תחרות בהקצאת זכויות

מטרת חלק זה בפרק, היא למנוע יצירת גוף ריכוזי שעקב עוצמתו תוכל להיות לו השפעה על השלטון שלא בדרך דמוקרטית, וזאת בין היתר, על ידי חיובו של הגורם הרגולטורי הרלוונטי לשקול שיקולי ריכוזיות כלל משקית בעת הקצאת זכויות על ידי המדינה בתחומים שהחוק מגדיר כ"תשתית חיונית". הפרק עוסק בהקצאה של זכויות מוחשיות, דוגמת הפרטה של חברה שבבעלות המדינה, וכן בזכויות שהן היוליות, דוגמת מתן רישיון לפעול בתחום מסוים. ההגדרה של "זכות" כוללת מתן רישיון, התקשרות בחוזה או העברת החזקה בשיעור משמעותי, כהגדרתם בחוק. החוק מונה את ה"תשתיות החיוניות", שהקצאת זכויות בהן מפעילה את מנגנון הבקרה שבו, כדלקמן:

גז טבעי

חשמל

נפט

גפ"מ

כבישים

ספנות ונמלים

דואר

מחסני מסוף מטענים אווירי

קווי שירות באוטובוסים

דלק

מחצבים

שדות תעופה

הפקת מים

מסילות ברזל מקומיות ולא מקומיות

שידורים

זיכיון בים המלח

מערכות סליקה פנסיוניות מרכזיות

שירותי בזק פנים ארציים ושירותי רט"ן

חציבת מחצבים

משאבי טבע אחרים

תאגיד מים וביוב

 

בנוסף, כל הקצאת החזקה בשיעור משמעותי לגורם ריכוזי, אשר העברתה דורשת אישור של הממשלה או דורשת הליך לפי חוק החברות הממשלתיות, עשויה לחייב בחינה של שיקולי ריכוזיות כלל משקית, גם אם הזכות אינה בתחום שמנוי ברשימה שלעיל. משמע, העברת זכויות בחברה שהופרטה בעבר, עשויה להיות כפופה להסדרה החדשה שבחוק.

 

פרק ג:
הגבלת השליטה בחברות במבנה פרמידלי

העיקרון המרכזי שקובע חוק הריכוזיות ביחס להגבלת השליטה בחברות במבנה פירמידלי, הוא איסור על קיומו של מבנה פירמידלי של חברות שבו יותר משתי שכבות של תאגידים מדווחים (למעט במקרה בו התאגיד המדווח העליון בפירמידה אינו נשלט על ידי בעל שליטה, אז מתיר החוק מבנה פירמידלי שבו שלוש שכבות של תאגידים מדווחים).

בהתאם להוראות החוק, במקרה בו תאגיד מדווח ישלוט בתאגיד מדווח אחר, בניגוד להוראות החוק, בית המשפט המחוזי ימנה נאמן מטעם בית המשפט, אשר יוקנו לו אמצעי השליטה בתאגיד המדווח, לצורך מכירתם. נאמן שמונה כאמור, יפעל לפי הנחיות בית המשפט, ולא יהיה רשאי לקבל הוראות ממי שהחזיק באמצעי השליטה בניגוד להוראות החוק, או מכל גורם אחר.

ככל שבית המשפט מצא כי מינוי נאמן כאמור אינו אפשרי או אינו מתאים בנסיבות העניין, יהיה בית המשפט רשאי להורות כי אמצעי השליטה המוחזקים בניגוד להוראות החוק יהיו רדומים. כל עוד בית המשפט לא מינה נאמן או הורה כי אמצעי השליטה המוחזקים בניגוד להוראות החוק יהיו רדומים, לא יקנו אמצעי השליטה המוחזקים בניגוד להוראות החוק זכויות הצבעה כלשהן באסיפה הכללית של התאגיד המדווח הנשלט בניגוד להוראות החוק.

 

פרק ד:
הפרדה בין תאגידים ריאלים משמעותיים לבין גופים פיננסים משמעותיים

חוק הריכוזיות קובע מספר הוראות בדבר הפרדה בין גופים פיננסים משמעותיים לתאגידים ריאלים משמעותיים. בהתאם לה גוף פיננסי משמעותי הינו אחד מאלו:

 • גוף פיננסי (חברה מנהלת גמל/פנסיה, מנהל קרן נאמנות, מבטח, מנהל/יועץ/משווק תיקי השקעות, תאגיד בנקאי ועוד), ששווי כלל נכסיו (כולל נכסי השולט בו ובשליטת השולט בו), עולה על 40 מיליארד ש"ח.
 • גוף פיננסי שהינו סולק בעל היקף פעילות רחב. 

תאגיד ריאלי משמעותי הינו אחד מאלו:

 • תאגיד ריאלי (הגדרה שיורית לתאגיד שאינו פיננסי) שסך מחזור המכירות הקובע שלו, של השולט בו, של כל התאגידים הריאליים שבשליטתו ושבשליטת השולט בו עולה על:
  • 6 מיליארד ₪ ; או-
  • 2 מיליארד ₪ בשוק מונופולין (שבו התאגיד הריאלי, השולט בו או תאגיד ריאלי בשליטתו או בשליטת השולט בו, הוכרז כבעל מונופולין ומחזור המכירות של המוכרז כמונופולין באותו שוק עולה על 300 מיליון שקלים).
 • האשראי הקובע של התאגיד הריאלי, של השולט בו ושל כל התאגידים הריאלים בשליטתו ובשליטת השולט בו, עולה על 6 מיליארד ש"ח.

הפרק מפרט הוראות שונות, לעניין הפרדה בין גופים פיננסיים משמעותיים ותאגידים ריאליים משמעותיים. 

 • הוראות איסור שליטה
 1. תאגיד ריאלי משמעותי, או השולט בו, לא ישלוט ולא יחזיק יותר מ-10% מאמצעי השליטה בגוף פיננסי משמעותי; ביחס לגופים פיננסיים משמעותיים מסוגים מסוימים (כגון: חברות מנהלות גמל/פנסיה, מבטחים, תאגידים בנקאיים), מפורטות הוראות נוספות לעניין שליטה בגוף פיננסי משמעותי בלא שולט המשתייך לסוגים כאמור.
 2. המחזיק ביותר מ-5% מסוג מסוים מאמצעי השליטה בתאגיד ריאלי משמעותי לא ישלוט בגוף פיננסי משמעותי.
 3. השולט בתאגיד בנקאי (או סולק) שהוא גוף פיננסי משמעותי לא ישלוט במבטח שהוא גוף פיננסי משמעותי.
 4. המפר את ההוראות לעניין שליטה שלעיל, יחויב למכור את אמצעי השליטה שהוא מחזיק, כך שלא יחזיק אמצעי שליטה מסוג כל שהוא מעל השיעור המותר להחזקה שלעיל (בכפוף להוראות המעבר שיפורטו להלן).
 • הוראות איסור החזקה
 1. גוף פיננסי לא יחזיק יותר מ- 10% מסוג מסוים מאמצעי השליטה בתאגיד ריאלי משמעותי.
 2. נאסר על תאגיד בנקאי (או סולק) להחזיק למעלה מ-1% מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד ריאלי משמעותי או במבטח שהוא גוף פיננסי משמעותי. עם זאת, רשאי אותו תאגיד בנקאי (או סולק) להחזיק יותר מהאמור לעיל מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי אחד ובמבטח אחד שהוא גוף פיננסי משמעותי ובלבד שהחזקתו כאמור לא תעלה על 10% מסוג מסוים של אמצעי שליטה באותו תאגיד או מבטח (לפי העניין).
 3. בעל רישיון לשלוט בקופת גמל ובעל רישיון לשלוט במבטח, לא יוכלו לשלוט בקופת גמל ובמבטח נוסף, לפי העניין, אלא על-פי כללים שקבע הרגולטור הרלוונטי.
 4. בנוסף, נקבעו הוראות ספציפיות נוספות ביחס לסוגי גופים פיננסיים מסוימים.

 

 


 

 

Competition_Icon_100px_R.png

להגבלים עסקיים


Food_Icon_100px_R.png

לחוק המזון


Prices_Icon_100px.png

לפיקוח מחירים