FoodLaw_200px.png

חוק המזון


החוק לקידום התחרות בתחום המזון,התשע"ד-2014, הוא חקיקה ייחודית בתחום התחרות. החוק מבקש לקדם את התחרות בתחום המזון באמצעות שורה ארוכה של הוראות והגבלות פרטניות על ספקי מזון ועל רשתות שיווק. בניגוד למודל המקובל של הסדרת תחרות, אשר מבוסס על בדיקה פרטנית של נסיבות כל מקרה והצדדים לו, חוק המזון מבוסס על סיווג ספקי מזון לקבוצות שונות, והשתת הוראות ומגבלות שונות על חברי הקבוצות בהתאם לסיווגן.

החוק מבחין בין שלוש קבוצות של ספקי מזון, בהתאם לסיווג של ספק, ספק גדול וספק גדול מאוד, וזאת לפי מחזורי המכירות של הספקים השונים אל קמעונאי מזון. במקביל, החוק מבחין בין שתי קבוצות של רשתות שיווק, בהתאם לסיווג של קמעונאי וקמעונאי גדול. גם הבחנה זו נסמכת על מחזורי מכירות. הייחוס לכל קבוצה משית על חברי הקבוצה הוראות ומגבלות שונות.

על חברי קבוצות הבסיס – ספק וקמעונאי – חלות הוראות ומגבלות מועטות יחסית. עיקר ההוראות נוגעות לאיסור על ספק להתערב בתנאים בהם מוצר, שסיפק ספק אחר, נמכר לצרכנים, וכן איסור דומה במהותו, שמונע מקמעונאי להתערב אצל ספק בתנאים בהם קמעונאי אחר מוכר מוצר לצרכנים.

עיקר המגבלות והאיסורים חלים על חברי הקבוצות ספק גדול וקמעונאי גדול. בין היתר, על ספק גדול חל איסור להתערב בכל הנוגע לסידור וניהול המדף אצל קמעונאי גדול, לרבות קבלת התחייבות לשטח מדף עבור המוצרים שלו או שהמוצרים שלו יהוו שיעור מכלל מכירות קמעונאי גדול. בנוסף, ספק גדול מאוד מנוע מכל מעורבות במחיר המכירה של מוצריו על-ידי קמעונאי גדול, בכלל זה המלצה על מחיר או על מחיר מרבי. בנוסף, על ספק קמעונאי גדול אסור לספק מוצר לקמעונאי גדול מתחת לעלות השולית ואסור לו להתנות אספקה של מוצר מסוים ברכישת מוצר אחר ממנו. הוראות נוספות בחוק קובעות הגבלות נוספות על תמחור המוצרים, על העברת תשלומים מחוליית הקמעונאות לספקים גדולים מאוד ועוד. בעניינים רבים החוק יוצר סימטריה בין ההגבלות והאיסורים על ספקים גדולים מאוד ועל קמעונאים גדולים מאוד, כך שכל איסור שחל על קמעונאי גדול ביחס להתקשרויות שלו עם קמעונאי גדול, חל במקביל על הקמעונאי הגדול ביחס להתקשרויות שלו עם ספק גדול.

הקבוצה השלישית, של ספקים גדולים מאוד, כוללת הוראה אחת: סך שטח המדף שיוקצה בחנויות של קמעונאי גדול לכל הספקים הגדולים מאוד, לא יעלה על מחצית. במילים אחרות, לפחות מחצית משטחי המדף בחנויות של קמעונאים גדולים צריכים להיות מוקצים למוצרים של ספקי מזון שאינם גדולים מאוד. ששה ספקי מזון מסווגים כגדולים מאוד: תנובה, שטראוס, החברה המרכזית להפצת משקאות, אסם, נטו מלינדה סחר, ויוניליוור ישראל (לרבות חברות שקשורות אליהם).

בנוסף, החוק עוסק בתחרות גיאוגרפית בין קמעונאים. לצורך כך, קובע הממונה לגבי כל חנות, מהו אזור הביקוש שלה ומי הן החנויות המתחרות באותו אזור. קביעה זאת נעשית בהתבסס על גודלה של החנות, מרחק הנסיעה אליה ונתונים נוספים. משנקבעה קבוצת התחרות, נבחן היחס שבין סך המכירות של הקמעונאי בקבוצת התחרות לבין החנויות האחרות הנמצאות באותו קבוצה. במקרים בהם שיעור כאמור עולה על 30%, החוק מטיל חובה על קמעונאי המבקש לפתוח חנות נוספת לקבל את אישורו של הממונה. בנוסף, במקרים בהם השיעור עולה על 50%, רשאי הממונה לבקש מבית הדין להפסיק פעולה של חנות או לחייב את מכירתה.

פרק ג' לחוק עוסק בשקיפות מחירים. פרק זה מחייב קמעונאי גדול לפרסם לגבי כל אחד מסניפיו את המחיר של כל מצרך אשר נמכר בחנויותיו באינטרנט, לרבות הנחות ומבצעים, ברמת עדכון שעתית (כך שפרק הזמן המרבי בו תהיה שונות בין המחיר בסניף למחיר באינטרנט לא יעלה על שעה).

 


 

 


Centralization_Icon_100px.png
Competition_Icon_100px_R.png
Prices_Icon_100px.pngFood_Icon_100px_R.png

חוק המזון


החוק לקידום התחרות בתחום המזון,התשע"ד-2014, הוא חקיקה ייחודית בתחום התחרות. החוק מבקש לקדם את התחרות בתחום המזון באמצעות שורה ארוכה של הוראות והגבלות פרטניות על ספקי מזון ועל רשתות שיווק. בניגוד למודל המקובל של הסדרת תחרות, אשר מבוסס על בדיקה פרטנית של נסיבות כל מקרה והצדדים לו, חוק המזון מבוסס על סיווג ספקי מזון לקבוצות שונות, והשתת הוראות ומגבלות שונות על חברי הקבוצות בהתאם לסיווגן.

החוק מבחין בין שלוש קבוצות של ספקי מזון, בהתאם לסיווג של ספק, ספק גדול וספק גדול מאוד, וזאת לפי מחזורי המכירות של הספקים השונים אל קמעונאי מזון. במקביל, החוק מבחין בין שתי קבוצות של רשתות שיווק, בהתאם לסיווג של קמעונאי וקמעונאי גדול. גם הבחנה זו נסמכת על מחזורי מכירות. הייחוס לכל קבוצה משית על חברי הקבוצה הוראות ומגבלות שונות.

על חברי קבוצות הבסיס – ספק וקמעונאי – חלות הוראות ומגבלות מועטות יחסית. עיקר ההוראות נוגעות לאיסור על ספק להתערב בתנאים בהם מוצר, שסיפק ספק אחר, נמכר לצרכנים, וכן איסור דומה במהותו, שמונע מקמעונאי להתערב אצל ספק בתנאים בהם קמעונאי אחר מוכר מוצר לצרכנים.

עיקר המגבלות והאיסורים חלים על חברי הקבוצות ספק גדול וקמעונאי גדול. בין היתר, על ספק גדול חל איסור להתערב בכל הנוגע לסידור וניהול המדף אצל קמעונאי גדול, לרבות קבלת התחייבות לשטח מדף עבור המוצרים שלו או שהמוצרים שלו יהוו שיעור מכלל מכירות קמעונאי גדול. בנוסף, ספק גדול מאוד מנוע מכל מעורבות במחיר המכירה של מוצריו על-ידי קמעונאי גדול, בכלל זה המלצה על מחיר או על מחיר מרבי. בנוסף, על ספק קמעונאי גדול אסור לספק מוצר לקמעונאי גדול מתחת לעלות השולית ואסור לו להתנות אספקה של מוצר מסוים ברכישת מוצר אחר ממנו. הוראות נוספות בחוק קובעות הגבלות נוספות על תמחור המוצרים, על העברת תשלומים מחוליית הקמעונאות לספקים גדולים מאוד ועוד. בעניינים רבים החוק יוצר סימטריה בין ההגבלות והאיסורים על ספקים גדולים מאוד ועל קמעונאים גדולים מאוד, כך שכל איסור שחל על קמעונאי גדול ביחס להתקשרויות שלו עם קמעונאי גדול, חל במקביל על הקמעונאי הגדול ביחס להתקשרויות שלו עם ספק גדול.

הקבוצה השלישית, של ספקים גדולים מאוד, כוללת הוראה אחת: סך שטח המדף שיוקצה בחנויות של קמעונאי גדול לכל הספקים הגדולים מאוד, לא יעלה על מחצית. במילים אחרות, לפחות מחצית משטחי המדף בחנויות של קמעונאים גדולים צריכים להיות מוקצים למוצרים של ספקי מזון שאינם גדולים מאוד. ששה ספקי מזון מסווגים כגדולים מאוד: תנובה, שטראוס, החברה המרכזית להפצת משקאות, אסם, נטו מלינדה סחר, ויוניליוור ישראל (לרבות חברות שקשורות אליהם).

בנוסף, החוק עוסק בתחרות גיאוגרפית בין קמעונאים. לצורך כך, קובע הממונה לגבי כל חנות, מהו אזור הביקוש שלה ומי הן החנויות המתחרות באותו אזור. קביעה זאת נעשית בהתבסס על גודלה של החנות, מרחק הנסיעה אליה ונתונים נוספים. משנקבעה קבוצת התחרות, נבחן היחס שבין סך המכירות של הקמעונאי בקבוצת התחרות לבין החנויות האחרות הנמצאות באותו קבוצה. במקרים בהם שיעור כאמור עולה על 30%, החוק מטיל חובה על קמעונאי המבקש לפתוח חנות נוספת לקבל את אישורו של הממונה. בנוסף, במקרים בהם השיעור עולה על 50%, רשאי הממונה לבקש מבית הדין להפסיק פעולה של חנות או לחייב את מכירתה.

פרק ג' לחוק עוסק בשקיפות מחירים. פרק זה מחייב קמעונאי גדול לפרסם לגבי כל אחד מסניפיו את המחיר של כל מצרך אשר נמכר בחנויותיו באינטרנט, לרבות הנחות ומבצעים, ברמת עדכון שעתית (כך שפרק הזמן המרבי בו תהיה שונות בין המחיר בסניף למחיר באינטרנט לא יעלה על שעה).

 


 

 


Centralization_Icon_100px.png

לחוק הריכוזיות


Competition_Icon_100px_R.png

להגבלים עסקיים


Prices_Icon_100px.png

לפיקוח מחירים